Marja Mökö Forsén Landskapsvalet 2022 – Tillgänglighet för alla

10.12.2021 Kielellinen saavutettavuus/Språklig tillgänglighet

Yli 10% väestöstä tarvitsee selkokieltä. Mer än 10% av befolkningen behöver lättlästa språk.

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat monille tuttuja käsitteitä, ja ne liitetään yleensä esimerkiksi pyörätuoliramppeihin ja selkeisiin opaskyltteihin.

Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa, että asia ilmaistaan selkeästi niin että vastaanottaja saa tarvitsemansa tiedon helposti, ja voi tiedon avulla suunnitella elämäänsä eteenpäin. Kielellinen saavutettavuus on erityisen tärkeää silloin, kun on joku terveyteen liittyvä tilanne, joka vaatii hoitoa. Äidinkielellä saatu palvelu, ohjeistus ja neuvonta antaa aina turvallisimman lopputuloksen terveydenhoidon onnistumiseksi.

Oikeusministeriön tekemä selvitys terveyspalvelujen kielellisestä saavutettavuudesta toteaa, että terveyspalvelut ovat kielellisesti saavutettavia, kun potilas on tietoinen palveluista, saa palvelua, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää hoitoa koskevat ohjeet. Kun nämä seikat toteutuvat, potilas pystyy paremmin ottamaan vastuun omasta hoidostaan. 

Äidinkielellä tapahtuvan palvelun lisäksi voidaan käyttää selkokieltä, ilmeitä, kehon kieltä, kirjoittamista ja piirtämistä tilanteessa, jossa hoitaja ja potilas eivät puhu samaa kieltä. Mikäli palvelua omalla äidinkielellä ei ole saatavana, täytyy hoitoa antavan tahon tarkistaa, löytyykö jotain toista, yhteistä kieltä, tai voidaanko tilanteessa käyttää tulkkauspalvelua. Ammattitulkin välityksellä tieto hoitajan ja potilaan välillä kulkee sujuvasti eikä tule väärinkäsityksiä.

Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi monet kehitysvammaiset ja muistisairaat ihmiset. Myös maahanmuuttajat hyötyvät selkokielestä opiskellessaan suomea tai ruotsia.

Kielellinen saavutettavuus luo turvallisuutta.

(Jos haluat nähdä videon tekstitettynä, klikkaa videon vasemmassa alareunassa olevaa ”Katso” -painiketta, ja video avautuu tekstitettynä. Ifall du vill se den finska texten på videon, klicka på ”Katso” så kommer videon fram med textning.)

Språklig tillgänglighet

Tillgänglighet och åtkomlighet är bekanta begrepp för många och oftast kopplar man de till till exempel rullstolsramper och till klara och tydliga infoskyltar.

Språklig tillgänglighet betyder att saken uttrycks klart och tydligt så att mottagaren får informationen lätt och kan planera sitt liv framåt med hjälp av informationen. Språklig tillgänglighet är speciellt viktigt då det är frågan om en hälsovårdssituation. Service, råd och information man får på sitt modersmål ger alltid det tryggaste resultatet i form av lyckat vård.

Justitieministeriets utredning i fråga om den språkliga tillgängligheten inom vården konstaterar att vårdservicen är språkligt tillgängligt när patienten känner till möjligheten att få service, får service, blir förstådd och förstår de instruktioner som hör till vården. När alla de här punkterna uppfylls är patienten bättre förberedd att ta ansvar över sin vård.

Förutom vård på modersmål kan man också använda lättläst språk, ansiktsuttryck, kroppsspråk, att skriva och att rita i situationen där vårdare och patienten inte talar samma språk. Ifall vården på modersmål inte fås måste den vårdande enheten kolla att finns det ett annat, gemensamt språk, eller kan man använda sig av tolktjänster. I diskussion mellan vårdare och patient förmedlar yrkestolk informationen smidigt och inga missförstånd uppstår.

Lättläst språk är bra för dem som har svårigheter att läsa eller att förstå standardspråk. Lättläst språk är bra för till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller för minnessjuka. Också invandrare kan ha nytta av lättläst språk medan de studerar finska eller svenska.

Språklig tillgänglighet skapar trygghet.

Jezička dostupnost

Pristupačnost je poznat koncept  mnogima i najčešće je povezan sa, na primjer, rampama za invalidska kolica, i jasnim info znakovima. Jezička dostupnost znači da je određena stvar izražena jasno tako da primalac lako prima informacije i može da planira svoj život unaprijed zahvaljujući informaciji. Jezička dostupnost je posebno važna kada se radi o zdravstvenoj situaciji. Usluge, savjeti i informacije koje dobijete na maternjem jeziku uvijek daju najsigurniji rezultat u vidu uspješne njege.

Istraga Ministarstva pravde o jezičkoj dostupnosti zdravstvene zaštite konstatira da usluga njege je jezički dostupna kada je pacijent svjestan mogućnosti da dobije uslugu, shvaćen je i razumije upustva koja pripadaju njezi. Kada su sve ove tačke ispunjene, pacijent je bolje pripremljen da preuzme odgovornost za svoju njegu.

Pored njege na maternjem jeziku možemo se koristiti i s lako čitljivim jezikom, izrazi lica, govor tijela, pisati i crtati u situaciji kada njegovatelj i pacijent ne govore istim jezikom. Ako briga na maternjem jeziku nije dostupna, jedinica za njegu mora provjeriti postoji li zajednički jezik ili se mogu koristiti usluge prevodioca. U razgovorima izmedju njegovatelja i pacijenta profesionalni prevodilac nesmetno prenosi informacije i ne dolazi do nesporazuma.

Jezik koji je lak za čitanje dobar je za one koji imaju poteškoća s čitanjem ili razumljevanjem standarnog jezika. Jezik koji je lak za čitanje dobar je za osobe s intelektualnim teškoćama ili za pacijente sa poremećaj pamćenja.

Imigranti takođe mogu imati koristi od jezika koji se lako čita dok uče finski ili švedski.

Jezička dostupnost stvara sigurnost.

Khả năng tiếp cận ngôn ngữ

Khả năng tiếp cận và hỗ trợ tiếp cận là những khái niệm quen thuộc với nhiều người và thường được liên kết với ví dụ như đường dốc dành cho xe lăn và với các biển thông tin rõ ràng và khác biệt.

Khả năng tiếp cận ngôn ngữ có nghĩa là vấn đề được diễn đạt rõ ràng và khác biệt để người nhận tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng và có thể lập kế hoạch cho cuộc sống của họ phía trước với sự trợ giúp của thông tin. Khả năng tiếp cận ngôn ngữ đặc biệt quan trọng khi nói đến tình huống chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ, lời khuyên và thông tin bạn nhận được bằng tiếng mẹ đẻ luôn mang lại kết quả an toàn nhất dưới hình thức chăm sóc thành công.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về khả năng tiếp cận ngôn ngữ của dịch vụ chăm sóc nói rằng dịch vụ chăm sóc có thể tiếp cận bằng ngôn ngữ khi bệnh nhân biết khả năng nhận được dịch vụ, nhận được dịch vụ, được hiểu và hiểu các hướng dẫn thuộc về dịch vụ chăm sóc. Khi tất cả những điểm này được đáp ứng, bệnh nhân được chuẩn bị tốt hơn để chịu trách nhiệm chăm sóc của họ.

Ngoài việc chăm sóc bằng tiếng mẹ đẻ, bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ dễ đọc, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể, viết và vẽ trong tình huống người chăm sóc và bệnh nhân không nói cùng một ngôn ngữ. Nếu dịch vụ chăm sóc bằng tiếng mẹ đẻ không có sẵn, đơn vị chăm sóc phải kiểm tra xem có một ngôn ngữ thông dụng khác hoặc dịch vụ thông dịch có thể được sử dụng hay không. Trong các cuộc thảo luận giữa người chăm sóc và bệnh nhân, phiên dịch viên chuyên nghiệp truyền đạt thông tin một cách trôi chảy và không có sự hiểu lầm nào phát sinh.

Ngôn ngữ dễ đọc rất tốt cho những người gặp khó khăn trong việc đọc hoặc hiểu ngôn ngữ chuẩn. Ví dụ, ngôn ngữ dễ đọc sẽ tốt cho những người bị thiểu năng trí tuệ hoặc những bệnh nhân về trí nhớ. Những người nhập cư cũng có thể được hưởng lợi từ các ngôn ngữ dễ đọc khi học tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển.

Khả năng tiếp cận ngôn ngữ tạo ra sự bảo mật.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *